Regulamin

Ogólne Warunki Umowy o Korzystaniu z  Usług Systemu PolecanyPrawnik.com

Ogólne Warunki Umowy o świadczenie Usług Systemu (dalej: OWUSPP) zostają wydane na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozporządzenia UE 1150/2019.

I. Definicje

1. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca Konto w Systemie PolecanyPrawnik.com inna niż Profesjonalista i Usługobiorca.

2. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i która zawarła Umowę o świadczenie Usług Systemu PolecanyPrawnik.com. Usługobiorcą może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który zawiera Umowę w związku z działalnością zawodową.

3. Umowa – Umowa o świadczenie usług w systemie polecanyprawnik.com.

4. System – system internetowy prowadzony pod adresem http://www.polecanyprawnik.com będący narzędziem umożliwiającym między innymi. kontakt pomiędzy Profesjonalistą a Użytkownikiem, wyszukanie Profesjonalisty z danej specjalności lub regionu.  Strefa IT sp z.o.o. jako właściciel Systemu PolecanyPrawnik.com może wprowadzać nowe jego funkcjonalności.

5. Profesjonalista – prawnik o różnych specjalizacjach i uprawnieniach prawniczych wykonująca czynności w zakresie usług prawnych.

6. Konto – wpis w bazie danych Systemu, potwierdzający fakt bycia Usługobiorcą lub Profesjonalistą, z którego wynika możliwość dostępu do usług polecanyprawnik.com.

7. Profil – zbiór informacji na temat Profesjonalisty umieszczony w Systemie w postaci podstrony posiadającej unikalny adres URL.

8. Usługi Pakiet Abonamentowy – ma znaczenie nadane w pkt II.

9. Kalendarz Spotkań – program komputerowy, do którego uprawniony jest PolecanyPrawnik.com używany przez Usługobiorcę na podstawie udzielonych uprawnień, udostępniany Usługobiorcy poprzez System, będący narzędziem do zarządzania grafikiem pracy Profesjonalisty, w tym umożliwiający Użytkownikowi dokonanie rezerwacji terminu spotkania u wybranego Profesjonalisty  przez Internet oraz samodzielne dodawanie przez Profesjonalistę lub Usługobiorcę terminów dostępnych do zarezerwowania przez Użytkowników. E-Kalendarz Spotkań umożliwia również umieszczanie przez Profesjonalistów lub Usługobiorcę informacji o klientach, w tym o zarezerwowanych poza Systemem wizytach, informacji o sprawach oraz innych danych dotyczących klientów. Informacje te będą przetwarzane przez polecanyprawnik.com  na zasadach określonych w Umowie.

10. Cennik – dokument określający wysokość wynagrodzenia należnego właścicielowi Systemu PolecanyPrawnik.com polecanyprawnik.com za świadczenie usług abonamentowych, aktualizowany na ostatni stycznia  każdego roku. Ceny określone w cenniku są wynagrodzeniem netto (bez podatku VAT), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

11. Okres Rozliczeniowy – 30 dni, począwszy od pierwszego dnia świadczenia Usług Abonamentowych.

12. Umowa – dokument określający podstawowe parametry Usług Abonamentowych. Umowa może mieć formę elektroniczną. (określenie podstawowych parametrów Usług Abonamentowych online w Systemie), dokumentową (w tym e-mail) lub pisemną. Dla celów handlowych może również być określane “Zamówieniem”.

13. Kwota Wyrównawcza – kwota należna dla Strefy IT sp z.o.o. w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę gwarancji okresu obowiązywania Umowy. Kwota Wyrównawcza jest niezależna od odsetek, do których uprawniona jest spółka Strefa It sp z.o.o.

II. Usługi Abonamentowe – opis ogólny, funkcjonalności, rankingi, dodatkowe kanały promocji Systemu PolecanyPrawnik.com

1. Usługi Systemu PolecanyPrawnik.com są świadczeniem PolecanyPrawnik.com realizowanym za pomocą systemów teleinformatycznych (tj. za pomocą Internetu), na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej fizycznej obecności Usługobiorcy i Strefy IT sp z.o.o.

2. Usługi Abonamentowe:

 1. Pierwsze 30 dni po zalogowaniu się i podpisaniu umowy na 30dniowy darmowy abonament korzystanie z systemu jest bezpłatne
 2. są świadczone za wynagrodzeniem określonym w cenniku,
 3. są świadczone w oparciu o Profile, które zostały zweryfikowane na zasadach określonych przez PolecanyPrawnik.com, w tym poprzez potwierdzenie przez Profesjonalistę lub Usługobiorcę prawa do Profilu w Systemie,
 4. polegają na udostępnieniu przez PolecanyPrawnik.com funkcjonalności, z których może korzystać Usługobiorca. Funkcjonalności te są udostępniane na zasadzie „as-is”.

3. Na funkcjonalności te składają się między innymi następujące elementy:

 1. możliwość korzystania z Kalendarza Spotkań,
 2. możliwość edycji Profilu, w tym poprzez zamieszczanie zdjęć i innych informacji,
 3. możliwość korzystania z funkcjonalności e-kartoteka,
 4. możliwość korzystania z platformy szkoleniowo-edukacyjnej
 5. możliwość otrzymywania statystyk dotyczących Profilu,
 6. umieszczenie Profilu w bazie systemu danej specjalizacji/kategorii

4. W celu promocji Systemu oraz w celu zapewnienia możliwie wysokich wyników wyszukiwania Systemu PolecanyPrawnik.com i poszczególnych Profesjonalistów w wyszukiwarkach internetowych, Strefa It sp z.o.o. może wykorzystywać płatne reklamy oferowane przez wyszukiwarki internetowe, takie jak Google lub inne podobne oraz inne analogiczne mechanizmy, w tym mechanizmy social media. System PolecanyPrawnik.com może również wykorzystywać usługę Google My Business, która pozwala umieścić informacje o Profesjonalistach i Usługobiorcach na mapach i wynikach wyszukiwania Google. System PolecanyPrawnik.com może również nawiązywać współpracę z innymi podmiotami działającymi w zakresie wyszukiwarek internetowych czy social mediów.

III. Przypisanie Profili, świadczenie Usług Abonamentowych dla wielu Usługobiorców w oparciu o ten sam Profil.

1. Jeden Profesjonalista może mieć wyłącznie jeden Profil w Systemie.

2. Rozpoczęcie świadczenia Usług Abonamentowych przez System PolecanyPrawnik.com następuje w dniu podpisania Umowy chyba, że w Umowie wyraźnie wskazano inaczej. W przypadku braku podjęcia jakichkolwiek działań przez Usługobiorcę w Systemie, w tym logowania się na Konto lub dostarczenia materiałów zgodnie z ust. 8, rozpoczęcie świadczenia Usług Abonamentowych następuje w terminie do 14 dni od dnia podpisania Umowy.

4. Przypisanie Profilu jest operacją techniczną polegającą na określeniu przez Usługobiorcę, za pomocą specjalnej funkcjonalności Konta, że w oparciu o dany Profil będą świadczone Usługi Abonamentowe.

5. Usługobiorca zobowiązuje się do umieszczania na Profilu pełnych i rzetelnych informacji o terminach i miejscach planowanych spotykań z klientami, a w szczególności Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego umieszczania w e-Kalendarzu Spotkań wszystkich dostępnych w danym Okresie Rozliczeniowym terminów umożliwiających dokonanie rezerwacji ich.

6. Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego doręczenia materiałów i treści niezbędnych do stworzenia Profilu lub odblokowania funkcjonalności Profilu. W przypadku tworzenia Profilu dostarczenie przez Usługobiorcę materiałów i treści następuje w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Niedostarczenie materiałów i treści nie wstrzymuje rozpoczęcia świadczenia Usług Abonamentowych przez System PolecanyPrawnik.com. Profil zostanie uzupełniony na podstawie posiadanych informacji lub materiałów uzyskanych przez System PolecanyPrawnik.com w związku z zawarciem Umowy. Usługobiorca oświadcza, że w takim wypadku Usługi Abonamentowe  uznaje za prawidłowo wykonywane oraz zobowiązuje się, że nie będzie podnosił z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do Systemu PolecanyPrawnik.com

7. System PolecanyPrawnik.com zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania i edytowania na Profilu informacji w zakresie numeru telefonu oraz innych danych kontaktowych Profesjonalisty lub Usługobiorcy. Samodzielnie zamieszczanie tego typu informacji na Profilu może skutkować usunięciem tych informacji oraz blokadą pola, na którym taką informację zamieszczono. Dostęp do zablokowanego pola Profilu odbywa się wówczas za pośrednictwem Systemu PolecanyPrawnik.com.

8. Usługobiorca może zamieszczać jedynie zdjęcia umożliwiające rozpoznanie Profesjonalisty. Umieszczenie zdjęcia jest traktowane jako oświadczenie zezwalające na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie wizerunku. Zakończenie Umowy nie wpływa na ważność tego oświadczenia.

9. W miejscu przeznaczonym na umieszczenie zdjęć zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób niż Profesjonaliści lub pracowników  Usługobiorcy, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych (np. logotypów). Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Systemu PolecanyPrawnik.com.

10. Usługobiorca oświadcza, że informacje, materiały i treści zamieszczone na Profilu są zgodne z prawem i stanem faktycznym.

IV. Wynagrodzenie, faktury

1. Dla Strefy It sp. z.o.o. za pozostawanie w gotowości systemu do świadczenia usług w ramach abonamentów PolecanyPrawnik.com należy się stałe wynagrodzenie za  Profil wskazany w Umowie lub przypisany przez Usługobiorcę w trakcie trwania Umowy zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wynagrodzenie to jest należne bez względu czy Usługobiorca faktycznie korzystał z Usług Abonamentowych. Obowiązek uiszczania tego wynagrodzenia nie ulega zawieszeniu w żadnym przypadku, w tym również niezawinionego przez Usługobiorcę niekorzystania z Usług Abonamentowych.

2. Faktury VAT będą wystawiane w terminie do 7 dni od zakończenia Okresu Rozliczeniowego. Usługobiorca upoważnia System PolecanyPrawnik.com do wystawienia elektronicznej faktury VAT i przesłania jej pod wskazany  adres kontaktowy – email w formie pdf.

3. Strony przyjmują, że dniem zapłaty jest termin 5 dni od momentu wystawienia FV VAT.

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia System PolecanyPrawnik.com jest uprawniony do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Dodatkowo, System PolecanyPrawnik.com jest uprawniony do żądania zapłaty kwoty stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, określonej w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

5  Opóźnienie w zapłacie całości lub części wynagrodzenia wynoszące 19 dni może powodować blokadę dostępu do wszystkich Usług Abonamentowych. Blokada dostępu do wszystkich Usług Abonamentowych  nie zwalnia Usługobiorcy z zapłaty należnego wynagrodzenia za czas trwania blokady.

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie całości bądź części wynagrodzenia należnego Systemowi PolecanyPrawnik.com, wynoszącego 2 Okresy Rozliczeniowe,  System PolecanyPrawnik.com ma prawo wypowiedzieć, bez dodatkowego wezwania, Umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Usługobiorcy, przy czym dla ważności tego wypowiedzenia wystarczająca jest forma dokumentowa (art. 77(2) i 77(3) Kc); wypowiedzenie kieruje się na adres e-mail wskazany w Umowie  lub podany przez Usługobiorcę na Koncie.

7. Wszelkie wpłaty mogą być zaliczane w pierwszej kolejności na poczet odsetek z tytułu opóźnienia, a następnie na poczet najdawniej wymagalnych należności Usługobiorcy wobec Systemu PolecanyPrawnik.com z jakiegokolwiek tytułu czy stosunku prawnego, niezależnie od dyspozycji Usługobiorcy zawartej w tytule płatności.

8. W przypadku, gdy Usługobiorca jest dłużnikiem Systemu PolecanyPrawnik.com z tytułu innego stosunku prawnego, Strefa IT sp. z.o.o. jako właściciel ma prawo zaliczyć w pierwszej kolejności wpłaty dokonywane przez Usługobiorcę na poczet najstarszych należności z  innego stosunku prawnego, w tym na poczet odsetek z tytułu opóźnienia.

9. W przypadku aktywowania przez Usługobiorcę cyklicznych płatności kartą płatniczą, Usługobiorca upoważnia Strefę IT sp z.o.o. do pobierania w ramach tych płatności z karty płatniczej wierzytelności Strefy IT sp z.o.o. wobec Usługobiorcy z jakiegokolwiek tytułu czy stosunku prawnego, w tym do pobierania wynagrodzenia należnego z tytułu uprzednio zawartych Umów.

VI. Prawa i obowiązki Systemu PolecanyPrawnik.com

1. System  PolecanyPrawnik.com świadczy Usługi Abonamentowe na rzecz Usługobiorcy w zakresie i warunkach określonych w Umowie, przy zachowaniu należytej staranności.

2. System PolecanyPrawnik.com zobowiązuje się:

 1. niezwłocznie po zawarciu Umowy udostępnić Usługobiorcy narzędzia niezbędne do zweryfikowania i przypisania Profili,
  1. udostępnić funkcjonalności, za pomocą których Usługobiorca ma możliwość administrowania Profilami, w tym monitorowania dokonanych rezerwacji spotkań i zarządzania rezerwacjami,
  1. przesyłać faktury VAT,
  1. zapewnić wsparcie dedykowane dla Usługobiorcy.

3. System PolecanyPrawnik.com może dokonywać niezbędnych zmian treści i materiałów dostarczonych przez Usługobiorcę. Zmiany będą wprowadzane w szczególności w celu poprawy jakości publikowanych treści (usunięcie literówek, poprawa jakości graficznej zdjęć) i nie będą dotyczyć zmian,

które mogłyby mieć wpływ na przedmiot Usług Pakiet Premium.

4. System PolecanyPrawnik.com zastrzega sobie możliwość zawieszenia dostępu Usługobiorcy do Profilu w przypadku, gdy Profesjonalista cofnie zgodę na świadczenie Usług Abonamentowych w oparciu o jego Profil, Usługobiorca będzie w sposób istotny naruszał postanowienia Umowy, w szczególności postanowienia pkt III ust. 6 i III ust. 7. O zawieszeniu dostępu do Profilu, Usługobiorca zostanie poinformowany w formie dokumentowej w rozumieniu art. 77(2) i 77(3) Kodeksu cywilnego, przesyłając uzasadnienie zawieszenia Usługobiorcy do Profilu. Uzasadnienie nie jest wymagane jeżeli Usługobiorca w przeszłości wielokrotnie naruszył Umowę. Zawieszenie dostępu do Profilu z przyczyn wskazanych powyżej nie ma wpływu na wynagrodzenie należne System  PolecanyPrawnik.com z tytułu świadczenia Usług Abonamentowych.

5. Wszelkie informacje związane z realizacją Umowy i świadczeniem Usług Abonamentowych uzyskane przez Usługobiorcę w związku z zawarciem i realizacją Umowy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa dla Stefy IT sp z.o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i podlegają ochronie prawnej przewidzianej w tych przepisach. Wykorzystanie lub ujawnienie informacji związanych z realizacją Umowy i świadczeniem Usług Abonamentowych, dokonane w celach innych niż wykonanie Umowy stanowić może czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

6. System PolecanyPrawnik.com nie monitoruje ani nie potwierdza posiadanych przez Profesjonalistów uprawnień do wykonywania zawodu lub innych uprawnień niezbędnych dla prowadzenia praktyki zawodowej lub prowadzenia działalności gospodarczej i nie ponosi odpowiedzialności za działalność prawniczą lub inną analogiczną wykonywaną przez Profesjonalistów.

7. W przypadku, gdy System PolecanyPrawnik.com wejdzie w posiadanie informacji, które mogą uzasadniać przypuszczenie, że dany Profesjonalista nie ma prawa świadczyć usług prawniczych, System PolecanyPrawnik.com może żądać weryfikacji takiego Profesjonalisty.

VII. Prawa i obowiązki Usługobiorcy; własność intelektualna Usługobiorcy i dostęp do danych

1. Usługobiorca oświadcza, że wszystkie zobowiązania wynikające z Umowy będzie spełniał z zachowaniem staranności wynikającej z zawodowego charakteru swej działalności.

2. Usługobiorca zobowiązuje się do:

a. terminowego regulowania płatności,

b. utrzymywania kompletnych i aktualnych informacji na Profilu,

c. ścisłej współpracy z Administratorem systemu PolecanyPrawnik.com w celu poprawnego świadczenia Usług Pakiet Premium, w szczególności stosowania się do zasad uzupełniania Profili określonych przez System PolecanyPrawnik.com.

3. Usługobiorca może umieścić na stronie internetowej właściwej dla prowadzonej przez siebie działalności widget (specjalny interfejs oprogramowania komputerowego dostarczony przez Systemu PolecanyPrawnik.com). Widget umożliwia przekierowanie do Systemu w celu dokonania rezerwacji terminu z wykorzystaniem e-kalendarza .

4. Usługobiorca, który w celu prawidłowej realizacji Usług Abonamentowych dostarcza treści i materiały stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadcza, że dysponuje prawem lub zgodami niezbędnymi do ich rozpowszechnienia oraz, że utwory te nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw majątkowych ani praw własności przemysłowej. Wprowadzając treści i materiały do Systemu PolecanyPrawnik.com Usługobiorca udziela System PolecanyPrawnik.com niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści i materiałów na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez System PolecanyPrawnik.com wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie materiałów i treści w bazach danych, wykorzystanie treści i materiałów w celu promocji System PolecanyPrawnik.com. Ponadto, Usługobiorca zezwala Systemowi PolecanyPrawnik.com na wykonywanie osobistych praw autorskich w stosunku do treści i materiałów oraz na dokonywanie i korzystanie z opracowań, adaptacji lub przeróbek oraz na włączanie treści i materiałów do innych utworów. Licencja oraz upoważnienia nie wygasają w przypadku rozwiązania Umowy lub odłączenia Profilu przez Usługobiorcę.

5. Usługobiorca umieszczając w Systemie wizerunki Profesjonalistów oświadcza, że uzyskał zgodę na ich rozpowszechnianie, w tym rozpowszechnianie w Internecie oraz że spełnił w stosunku do Profesjonalisty, którego wizerunek dotyczy, obowiązek informacyjny wynikający z właściwych przepisów o ochronie danych osobowych. Usługobiorca upoważnia System PolecanyPrawnik.com  ( Strefę IT sp z.o.o. )do korzystania z wizerunków również po zakończeniu obowiązywania Umowy.

6. W przypadku, gdy Usługobiorca w swojej działalności korzysta ze znaku towarowego, na który zostało udzielone prawo ochronne, Usługobiorca udziela Administratorowi Systemu PolecanyPrawnik.com nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na używanie tego znaku towarowego. Licencja obejmuje umieszczenie znaku towarowego w Systemie, umieszczanie znaku towarowego w dokumentach i materiałach promocyjnych Systemu oraz posługiwanie się znakiem towarowym w celu reklamy i promocji Systemu PolecanyPrawnik.com. Licencja upoważnia Administratora Systemu PolecanyPrawnik.com do korzystania ze znaku towarowego w Polsce i zagranicą. Licencja zostaje udzielona na czas obowiązywania Umowy.

7. Usługobiorca nie nabywa w żadnym przypadku jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do szat graficznych zamieszczanych w Systemie ani do kodu źródłowego lub określonych elementów logicznych składających się na System.

8. Prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do wszystkich utworów, baz danych, a także do elementów stanowiących samodzielne części innych utworów i innych dzieł będących przedmiotem praw własności intelektualnej, stworzonych przez System PolecanyPrawnik.com w wyniku wykonywania obowiązków wynikających z Umowy, przysługują wyłącznie Administratorowi Systemu PolecanyPrawnik.com od chwili ustalenia ich postaci, chociażby w formie częściowej.

9. Usługobiorca logując się na Konto w Systemie ma dostęp do danych i informacji zamieszczanych w e- Kalendarzu i na Profilu przez Usługobiorcę, danych i informacji generowanych przez Usługobiorcę oraz do danych i informacji zamieszczanych przez Użytkowników, z tym zastrzeżeniem, że Usługobiorca nie może usuwać lub modyfikować danych i informacji wprowadzonych do Systemu, Kalendarza Spotkań lub Profili przez Administratorowi Systemu PolecanyPrawnik.com lub Użytkowników.

10. W związku z faktem, że e- Kalendarz, Profile oraz System są programami komputerowymi, które są rozwijane przez Administratora Systemu PolecanyPrawnik.com i trzymywane na serwerach Administratora Systemu PolecanyPrawnik.com ma dostęp do danych i informacji zamieszczanych w e-Kalendarzu i na Profilu przez Usługobiorcę oraz do danych i informacji zamieszczanych przez Użytkowników. Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com w zakresie danych i informacji o klientach Usługobiorcy wprowadzanych do e-Kalendarza przez Usługobiorcę występuje jako podmiot przetwarzający i ma dostęp do wszystkich danych i informacji. Dane i informacje mogą być przekazywane podmiotom trzecim działającym na zasadzie dalszego powierzenia przetwarzania danych. Celem przekazania danych i informacji są w szczególności: umożliwienie utrzymania infrastruktury informatycznej PolecanyPrawnik.com obsługa systemów informatycznych PolecanyPrawnik.com zapewnienie bezpieczeństwa systemom informatycznym PolecanyPrawnik.com, umożliwienie świadczenia Usług Abonamentowych

11. Usługobiorca nie ma dostępu do danych lub informacji, w tym w formie zagregowanej dostarczanych w ramach lub generowanych w wyniku świadczenia Usług Abonamentowych na rzecz innych klientów systemu PolecanyPrawnik.com lub Użytkowników.

VIII. e-Kalendarz

1. e-Kalendarz jest programem komputerowym dostępnym dla Usługobiorcy w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Dzięki Kalendarzowi:

a. Użytkownicy, którzy korzystają z Systemu, mogą rezerwować u Usługobiorcy lub Prawnikiem   
     spotkania,

b. Usługobiorca może umieszczać terminy dostępnych spotkań,

c. Usługobiorca może zarządzać grafikiem pracy Prawnikiem,

d. Usługobiorca lub Profesjonaliści mogą umieszczać informacje o klientach, w tym o zarezerwowanych poza Systemem spotkaniach, wynikach spraw oraz inne dane dotyczące klientów.

2. Administratorowi Systemu PolecanyPrawnik.com udziela Usługobiorcy na czas określony, zdefiniowany w ust. 4, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z e-Kalendarza. Licencja uprawnia Usługobiorcę do dostępu do Kalendarza Spotkań poprzez stronę internetową Systemu oraz dedykowaną aplikację mobilną i korzystania z funkcjonalności udostępnionych w ramach Kalendarza, w tym do udostępniania funkcjonalności Kalendarza Użytkownikom na potrzeby rezerwowania u Usługobiorcy spotkań lub skorzystania z innych funkcjonalności Kalendarza przewidzianych dla Użytkowników. Licencja obejmuje uprawnienie do korzystania z e-Kalendarza w wersji dostępnej w momencie aktywowania e-Kalendarza oraz do korzystania ze zmodyfikowanych przez Administratora Systemu PolecanyPrawnik.com wersji e-Kalendarza, jeżeli zostaną one udostępnione przez Administratora Systemu PolecanyPrawnik.com do korzystania przez Usługobiorcę, przy czym System PolecanyPrawnik.com nie zobowiązuje się do udostępnienia zmodyfikowanych wersji Kalendarza (zasada „as-is”).

3. Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie rozpowszechniania e-Kalendarza– korzystanie za pomocą sieci Internet w miejscu i czasie wybranym przez Usługobiorcę,

b. w zakresie zwielokrotniania e-Kalendarza– chwilowe zwielokrotnianie Kalendarza w pamięci komputera lub innego analogicznego urządzenia niezbędne do prawidłowego jego działania (browsing).

4. Licencja zostaje udzielona na czas określony, który obejmuje okres od momentu udostępnienia e-Kalendarza do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.

5. Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com zastrzega sobie możliwość wstrzymania dostępu do e-Kalendarza lub natychmiastowego cofnięcia licencji z uwagi na nieprawidłowe lub sprzeczne z warunkami Umowy korzystanie z e-Kalendarza przez Usługobiorcę, polegające w szczególności na:

a. korzystaniu z Kalendarza w sposób uciążliwy dla innych użytkowników Internetu,

b. ingerowaniu przez Usługobiorcę w zasoby innych użytkowników Systemu

c. ingerowaniu w kod źródłowy e-Kalendarza,

d. próbach nieuprawnionego zwielokrotnienia kodu źródłowego e-Kalendarza,

e. naruszaniu dóbr osobistych Systemu PolecanyPrawnik.com

f. dopuszczeniu się czynu nieuczciwej konkurencji wobec Systemu PolecanyPrawnik.com

g. naruszeniu dobrych obyczajów kontraktowych,

h. uporczywym odwoływaniu rezerwacji dokonanych przez Użytkowników lub uporczywym nieprzyjmowaniu klientów.

Łącznie z cofnięciem licencji Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com prześle Usługobiorcy uzasadnienie decyzji o cofnięciu licencji. Uzasadnienie nie jest wymagane, jeżeli Usługobiorca w przeszłości wielokrotnie naruszył Umowę. O cofnięciu licencji Administrator poinformuje Usługobiorcę drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.

6. Cofnięcie licencji na korzystanie z e-Kalendarza z przyczyn wskazanych powyżej nie ma wpływu na wynagrodzenie należne Administratorowi Systemu PolecanyPrawnik.com z tytułu świadczenia Usług Abonamentowych.

IX. Dane osobowe. Udostępnienie Usługobiorcy danych osobowych Użytkowników rezerwujących wizytę za pośrednictwem Systemu.

1. Dla zachowania zgodności z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych, w szczególności przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (dalej: RODO) ustala się poniższy sposób postępowania z danymi osobowymi Użytkowników rezerwujących spotkanie u Usługobiorcy za pośrednictwem Systemu.

2. Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com oświadcza, że w stosunku do Użytkowników rezerwujących wizytę u Usługobiorcy za pośrednictwem Systemu występuje w roli administratora w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.

3. Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com oświadcza, że z uwagi na możliwość ujawnienia przez Użytkowników rezerwujących spotkanie u Usługobiorcy za pośrednictwem Systemu danych o stanie faktycznym sprawy prawnej, pozyskuje od Użytkowników rezerwujących spotkanie u Usługobiorcy za pośrednictwem Systemu zgodę, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO, na przetwarzanie danych osobowych o sprawach prawnych.

4. Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com oświadcza, że pozyskuje od Użytkowników rezerwujących spotkanie u Usługobiorcy za pośrednictwem Systemu zgodę na udostępnienie ich danych osobowych Usługobiorcy lub wybranemu przez Użytkownika Profesjonaliście.

5. Dla umożliwienia Usługobiorcy przetwarzania danych osobowych Użytkowników rezerwujących spotkanie u Usługobiorcy za pośrednictwem Systemu PolecanyPrawnik.com będzie udostępniał Usługobiorcy, jako niezależnemu i samodzielnemu administratorowi, dane osobowe tych Użytkowników.

6. Udostępnienie danych osobowych Użytkowników rezerwujących spotkanie u Usługobiorcy za pośrednictwem Systemu będzie następować przez czynności faktyczne, np. poprzez umieszczenie danych osobowych na Koncie Usługobiorcy lub w inny sposób, w zależności od potrzeb Stron.

7. Usługobiorca po udostępnieniu danych osobowych Użytkowników rezerwujących spotkanie u Usługobiorcy za pośrednictwem Systemu staje się ich samodzielnym administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, ponieważ samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych tych Użytkowników. W szczególności celami, dla których Usługobiorca przetwarza dane osobowe tych Użytkowników jest udzielenie usług prawnych lub innych podobnych świadczeń, dla udzielenia których konieczne jest przetwarzanie danych osobowych.

8. Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com informuje, że Usługobiorca w związku z pozyskaniem danych osobowych Użytkowników rezerwujących spotkanie u Usługobiorcy za pośrednictwem Systemu może być zobowiązany do spełnienia względem tych Użytkowników obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO.

9. Dla uniknięcia wątpliwości, Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com nie przetwarza danych osobowych Użytkowników rezerwujących spotkanie u Usługobiorcy za pośrednictwem Systemu  w celu udzielenia usług prawnych lub innych podobnych świadczeń.

10. Dla uniknięcia wątpliwości Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com i Usługobiorca nie są współadministratorami danych osobowych Użytkowników rezerwujących spotkania u Usługobiorcy za pośrednictwem Systemu w rozumieniu art. 26 RODO, ponieważ cele, dla których Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com i Usługobiorca przetwarzają dane osobowe tych Użytkowników są różne.

11. Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com nie kontroluje ani nie nadzoruje sposobu przetwarzania przez Usługobiorcę danych osobowych Użytkowników rezerwujących spotkania u Usługobiorcy za pośrednictwem Systemu, których dane osobowe Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com udostępnił Usługobiorcy.

X. Dane osobowe.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Usługobiorcę Systemu PolecanyPrawnik.com w związku z umieszczaniem danych osobowych w e-Kalendarzu

1. Zgodnie z definicją e- Kalendarza oraz opisem funkcjonalności e-Kalendarza zawartym w pkt II, Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że może on umieszczać dane osobowe swoich klientów lub innych osób w e- Kalendarzu.

2. W sytuacji, gdy Usługobiorca samodzielnie lub za pośrednictwem swojego personelu umieści jakiekolwiek dane osobowe w e-Kalendarzu, dochodzi do powierzenia przetwarzania tych danych osobowych przez Usługobiorcę Systemu PolecanyPrawnik.com w rozumieniu art. 28 RODO.

3. Dla uniknięcia wątpliwości, Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com nie jest administratorem danych osobowych umieszczonych przez Usługobiorcę w e-Kalendarzu i przetwarza dane osobowe tam umieszczone przez Usługobiorcę na polecenie Usługobiorcy, przy czym przyjmuje się, że poleceniem przetwarzania jest Umowa lub fakt umieszczenia danych osobowych w e-Kalendarzu.

4. Usługobiorca oświadcza, że jest administratorem umieszczanych przez niego w e-Kalendarzu danych osobowych.

5. Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com jest uprawniony do przetwarzania powierzonych danych osobowych poprzez podejmowanie następujących operacji: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

6. Strony określają następujące zasady przetwarzania powierzonych przez Usługobiorcę danych osobowych:

a. przedmiot przetwarzania danych osobowych obejmuje dokonywanie przetwarzania danych osobowych w celach niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy,

b. przetwarzanie będzie dokonywane przez czas trwania Umowy,

c. charakter przetwarzania danych osobowych ma prowadzić do wypełnienia obowiązków Administratora Systemu PolecanyPrawnik.com związanych z wykonywaniem Umowy,

d. celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Umowy, w tym zapewnienie możliwości korzystania z e-Kalendarza,

e. przetwarzanie będzie się odbywać w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany,

f. rodzaj powierzanych danych osobowych obejmuje: imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, daty urodzenia, numer dowodu tożsamości, nr PESEL, nr NIP, adres zamieszkania, adres zameldowania, właściwy oddział NFZ, miejsce urodzenia, typ spotkań, data spotkania, rozpoznanie / konsultacja prawna lub okołoprocesowe dokumenty.

7. Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com zobowiązuje do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie powierzonych danych osobowych było zgodne z prawem oraz zapewniało ochronę praw osób, których dane dotyczą.

8. W celu spełnienia zobowiązań z ust. 7, Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com zobowiązany jest:

a. zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych zachowały je w tajemnicy lub podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,

b. wdrożyć i stosować środki określone w art. 32 RODO,

c. pomagać, w miarę swoich możliwości, wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w RODO,

d. uwzględniając charakter przetwarzania i dostępne informacje, pomagać Usługobiorcy wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 33-36 RODO,

e. umożliwić Usługobiorcy lub wskazanemu przez Usługobiorcę podmiotowi przeprowadzanie audytów i inspekcji dotyczących sposobu realizacji Umowy, z tym że podmiot wskazany przez Usługobiorcę zobowiązany jest do zawarcia z Systemu PolecanyPrawnik.com umowy NDA określonej przez Administratora Systemu PolecanyPrawnik.com,

f. informować Usługobiorcę, jeżeli w ocenie Administratora Systemu PolecanyPrawnik.com przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO lub inne akty prawne regulujące ochronę danych osobowych,

g. przestrzegać warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego określonych w Umowie.

9. W związku z charakterem Umowy Strony dopuszczają możliwość dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com osobie trzeciej, zwanej dalej Podwykonawcą (ogólna zgoda na dalsze powierzenia przetwarzania).

10. W celu dalszego powierzenia Podwykonawcy przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com, który zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści i zakresie jak najbardziej zbliżonym do niniejszej Umowy.

11. Na każde żądanie Usługobiorcy, wyrażone na piśmie pod rygorem nieważności, Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com  zobowiązany jest do przekazania wszelkich informacji dotyczących przetwarzania przez System PolecanyPrawnik.com powierzonych danych osobowych, w tym sposobów realizacji obowiązku zabezpieczenia danych osobowych oraz wszelkich danych niezbędnych Usługobiorcy do wykonania ciążących na Usługobiorcy obowiązków wynikających z RODO.

12. Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów RODO.

13. Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com po zakończeniu przetwarzania danych osobowych lub po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy zobowiązany jest do zwrotu Usługobiorcy wszelkich powierzonych danych osobowych lub trwałego usunięcia wszelkich istniejących i będących w posiadaniu Administratora Systemu PolecanyPrawnik.com kopii powierzonych danych osobowych – według decyzji Usługobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 14 oraz pkt XVI.

14. Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com informuje, co Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w sytuacji gdy powierzone dane osobowe i inne informacje uznane zostały za wypełniające definicje dokumentacji medycznej, do ich przetwarzania, w tym usuwania znajdą zastosowania właściwe przepisy, w tym przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

15. Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów RODO.

16. Usługobiorca zleca Administratorowi Systemu PolecanyPrawnik.com prowadzenie komunikacji z osobą, której dane zostały powierzone poprzez:

a. wysyłkę informacji sms, na podany przez Usługobiorcę numer telefonu komórkowego, zawierającej dane o terminie spotkania i jej miejscu lub prośbę o opinię po wizycie, przy czym wysyłka będzie następowała po wprowadzeniu przez Usługobiorcę do e-Kalendarza informacji o planowanym spotkaniu klienta, która została zarezerwowana poza Systemem lub w momencie jej zlecenia przez Usługobiorcę,

b. wysyłkę informacji e-mail, na podany przez Usługobiorcę adres e-mail, zawierającej dane o terminie spotkania i jej miejscu lub prośbę o opinię po spotkaniu, przy czym wysyłka będzie następowała po wprowadzeniu przez Usługobiorcę do e-Kalendarza informacji o planowanym spotykaniu klienta, które zostało zarezerwowane poza Systemem lub w momencie jej zlecenia przez Usługobiorcę.

17. Zlecenie prowadzenia komunikacji, o którym mowa w ust. 16 może być modyfikowane przez Usługobiorcę. Modyfikacji dokonuje się na Koncie i może ona polegać na odwołaniu prowadzenia komunikacji w całości lub wybrania tylko jednej z metod komunikacji określonych w ust. 16.

18. Usługobiorca zlecając Administratorowi Systemu PolecanyPrawnik.com działania, o których mowa w ust. 16 oświadcza, że dysponuje ważną podstawą prawną do prowadzenia takich działań, w szczególności działanie to jest zlecane w związku ze zgodą wyrażoną przez osobę, której dane dotyczą lub znajduje oparcie w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przed dokonaniem wysyłki Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com może zażądać od Usługobiorcy udokumentowania faktu udzielenia zgody przez osobę, do której wysyłka ma być nadana. Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com może odmówić wykonania zlecenia wysyłki bez podania powodu.

19. Usługobiorcy nie wolno zlecać Administratorowi Systemu PolecanyPrawnik.com wysyłki sms lub e-mail o treści marketingowej lub promocyjnej, jeżeli taka wysyłka prowadziłaby do naruszenia art. 172 Prawa telekomunikacyjnego, art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisów ograniczających reklamę przez podmioty wykonujące działalność prawniczą, miałaby charakter spamu, prowadziłaby do umieszczenia serwerów Administratora Systemu PolecanyPrawnik.com na „czarnych listach”, naruszałaby dobra osobiste Użytkowników lub byłaby w inny sposób niedopuszczalna. Usługobiorca gwarantuje jednocześnie, że nie będzie zlecał prowadzenia takiej wysyłki.

XI. Odpowiedzialność

1. Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za:

a. fakt niestawienia się Użytkownika na spotkanie zarezerwowanym za pośrednictwem Systemu,

b. odwołanie wizyty zarezerwowanej za pośrednictwem Systemu przez Użytkownika,

c. zachowanie Użytkownika podczas wizyty zarezerwowanej za pośrednictwem Systemu,

d. zapłatę Usługobiorcy przez Użytkownika wynagrodzenia za zrealizowaną sprawę/ usługę prawniczą,

e. szkody, jakie w imieniu Usługobiorcy wyrządzili Użytkownicy, którzy zarezerwowali wizytę za pośrednictwem Systemu,

f. uzyskanie przez Usługobiorcę jakichkolwiek przychodów, dochodów lub innych korzyści materialnych bądź niematerialnych z tytułu korzystania z Usług Abonamentowych. Dla uniknięcia wątpliwości żadne postanowienie Umowy nie może być interpretowane jako gwarancja, że korzystanie z Usług Abonamentowych spowoduje zarezerwowanie spotkania u Usługobiorcy przez jakąkolwiek liczbę Użytkowników,

g. zachowanie się Użytkowników podczas spotkania,

h. przekazanie przez Usługobiorcę lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz osobom nieupoważnionym dostępu do Konta, w szczególności poprzez ujawnienie hasła lub innych danych niezbędnych dla zalogowania na Konto,

i. wszelkiego rodzaju włamania na Konto, które były wynikiem działania bądź zaniechania Usługobiorcy lub osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz,

j. wykorzystanie Usług Abonamentowych przez Usługobiorcę lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz w sposób niezgodny z celami Usług Abonamentowych lub Umową,

k. sposób korzystania z Usług Abonamentowych przez Usługobiorcę,

l. przerwy w dostępie do Systemu spowodowane awarią Internetu, sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy,

m. ujawnienie lub nieuprawnione wykorzystanie bądź inne niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których dane osobowe zostały umieszczanie przez Profesjonalistów lub Usługobiorcę w e-Kalendarzu, jeżeli jakie ujawnienie lub nieuprawnione wykorzystanie bądź inne niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych było wynikiem działania lub zaniechania Usługobiorcy lub Usługobiorca ponosi za nie winę.

2. Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, które powstały u Usługobiorcy w związku z korzystaniem przez Usługobiorcę z Usług Abonamentowych, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy umyślnej Administratora Systemu PolecanyPrawnik.com.

3. Jakakolwiek odpowiedzialność Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona.

4. W przypadkach powstania szkody po stronie Usługobiorcy, całkowita odpowiedzialność Administratora Systemu PolecanyPrawnik.com za wszystkie szkody zostaje ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość sumy wynagrodzenia zapłaconego przez Usługobiorcę za 3 Okresy Rozliczeniowe poprzedzające wystąpienie szkody. Jednocześnie, wyłącza się stosowanie art. 746 § 2 zd. 2 Kodeksu cywilnego.

5. Usługobiorca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu zlecania wysyłki sms lub e-mail (pkt X ust. 16). Odpowiedzialność ta ma charakter gwarancyjny i nie wygasa w przypadku rozwiązania Umowy. Odpowiedzialność taka oznacza przede wszystkim, że Usługobiorca:

a. zwolni Administratora Systemu PolecanyPrawnik.com z wszelkiej odpowiedzialności, w tym cywilnej i administracyjnej związanej z wysyłką sms lub e-mail bez ważnej podstawy prawnej lub wbrew przepisom prawa,

b. pokryje wszelkie kary, w tym administracyjne kary pieniężne, odszkodowania lub zadośćuczynienia, do których zapłaty zobowiązany został Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com na mocy wyroku lub ugody,

c. wstąpi do wszelkich postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych lub innych normowanych przez ustawę po stronie Administratora Systemu PolecanyPrawnik.com i będzie zajmował stanowiska, które jednoznacznie mają prowadzić do zwolnienia Administratora Systemu PolecanyPrawnik.com z jakiejkolwiek odpowiedzialności,

d. pokryje koszty postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych lub innych normowanych przez ustawę, które poniósł Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com lub do których poniesienia zostanie zobowiązany, w tym koszty pomocy i zastępstwa prawnego, koszty biegłych, opinii prawnych itp.,

e. przekaże Administratorowi Systemu PolecanyPrawnik.com  wszelkie informacje, które mogą być niezbędne dla Systemu PolecanyPrawnik.com obrony jego praw.

XII. Wymagania techniczne

1. Do korzystania z Systemu niezbędne jest korzystanie z komputera z dostępem do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome albo inną porównywalną przeglądarkę zaktualizowaną do najnowszej wersji.

2. Do korzystania z  Systemu w pełnej funkcjonalności może być konieczna konfiguracja w ustawieniach przeglądarki odpowiedniego poziomu cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL lub obsługi aplikacji JavaScript.

3. Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com informuje, że niespełnienie wymogów technicznych może powodować nieprawidłowe działanie Systemu PolecanyPrawnik.com nie ponosi odpowiedzialności.

XIII. Reklamacje

1. Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com udostępnia adres poczty elektronicznej reklamacje@polecanyprawnik.com lub bok@polecanyprawnik.com  służący do przesyłania zapytań i reklamacji. Reklamacje można również składać bezpośrednio u opiekuna klienta.

2. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni od dnia, w którym świadczenie objęte Usługami Abonamentowymi było lub miało być wykonane. Reklamację można również wnieść na wstrzymanie dostępu do Profilu lub jakiekolwiek inne zawieszenie lub wstrzymanie świadczenia Usług Abonamentowych.

3. Reklamacja musi w szczególności zawierać przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające.

4. Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com dokłada starań, aby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od momentu przesłania reklamacji przez Usługobiorcę.

5. Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com dołoży należytych starań, aby odpowiedź na reklamację zawierała wyjaśnienie wszelkich okoliczności podniesionych reklamacji oraz była zindywidualizowana i zawierała jasne uzasadnienie stanowiska Administratora Systemu PolecanyPrawnik.com

6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com podejmie odpowiednie działania mające na celu umożliwienie przywrócenia stanu zgodnego z Umową.

XIV. Bieżące wykonywanie Umowy

1. Usługobiorca wyznaczy osobę upoważnioną do kontaktu.

2. Wyznaczenie osoby upoważnionej do kontaktu nie oznacza, że ta osoba jest jedyną osobą ze strony Usługobiorcy uprawnioną do dokonywania operacji na Koncie. Pkt III ust. 13 stosuje się odpowiednio.

3. O każdej zmianie danych korespondencyjnych, zmianie adresu e-mail oraz zmianie osoby upoważnionej do kontaktu Usługobiorca niezwłocznie poinformuje Administratora Systemu PolecanyPrawnik.com drogą e-mail na adres bok@polecanyprawnik.com. W przypadku braku informacji o zmianach, korespondencję kierowaną przez Administratora Systemu PolecanyPrawnik.com na dotychczasowy adres Usługobiorcy wskazany w Umowie lub ujawniony w KRS lub innym właściwym rejestrze uznaje się za prawidłowo doręczoną w terminie 14 dni od dnia jej nadania przesyłką poleconą.

4. Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w pkt. V ust. 15, uznaje się za doręczone w dniu jej nadania środkami komunikacji elektronicznej.

XV. Okres obowiązywania Umowy

1. Usługobiorca gwarantuje, że okres obowiązywania Umowy nie będzie krótszy niż wskazany w Zamówieniu. Gwarancję długości okresu Umowy uznaje się za naruszoną, jeżeli Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com wypowiedział Umowę z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy.

2. Umowa zostaje zawarta na liczbę Okresów Rozliczeniowych określoną w Zamówieniu (umowa na czas określony). Jeżeli nic innego nie określono w Zamówieniu, po upływie tego okresu Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na identyczną jak w zamówieniu liczbę okresów rozliczeniowych. W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym dokumentem a Zamówieniem, pierwszeństwo w zakresie okresu obowiązywania Umowy pierwszeństwo ma Zamówienie/ Zawarta Umowa.

3. W przypadku przypisania przez Usługobiorcę kolejnych Profili w trakcie trwania Umowy na zasadach wynikających z pkt. IV ust. 2 i IV ust.

3, w stosunku do tych Profili Umowa obowiązuje przez liczbę Okresów Rozliczeniowych wskazaną pierwotnie w Zamówieniu. Okres obowiązywania Umowy w stosunku do każdego z przypisanych w trakcie trwania Umowy Profili liczy się od dnia ich faktycznego przypisania.

4. Po upływie okresu wskazanego w ust. 2 i 3 każdej ze Stron przysługuje możliwość wypowiedzenia Umowy za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego, chyba, że w Zamówieniu określono inny termin wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy przez Usługobiorcę w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego Administratorowi Systemu PolecanyPrawnik.com za pełny Okres Rozliczeniowy.

5. Strony ustalają, że wypowiedzenie Umowy w czasie, w którym Umowa ma charakter umowy zawartej na czas określony jest możliwe wyłącznie z ważnych powodów, za które Strony uznają:

a. likwidację Usługobiorcy rozumianą jako wykreślenie spółki będącej Usługobiorcą z rejestru przedsiębiorców,

b. prawomocną (ostateczną) utratę przez Usługobiorcę koncesji, prawa do wykonywania zawodu lub zezwolenia niezbędnego dla prowadzenia działalności gospodarczej,

c. utratę zdrowia niezbędnego dla prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku Usługobiorców będących osobami fizycznymi), co zostanie udokumentowane odpowiednim orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarskim.

6. Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w ust. 5 następuje za okresem wypowiedzenia wynoszącym 3 pełne Okresy Rozliczeniowe ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego.

7. Okresy wypowiedzenia, o których mowa w ust. 5 skraca się w przypadku, gdyby okres wypowiedzenia był dłuższy niż okres, na który Umowa została zawarta. W takim przypadku Umowa ulega rozwiązaniu w ostatnim dniu, do którego miała obowiązywać zgodnie z Zamówieniem/ Zawartą Umową.

8. Strony przyjmują, że ważnym powodem uzasadniającym wypowiedzenie Umowy nie jest zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej przez Usługobiorcę lub jej zawieszenie.

9. W przypadku, gdyby pomimo obowiązywania ust. 1-4 Usługobiorca wypowiedział Umowę zawartą na czas określony bez ważnego powodu, powołując się na inne powody niewskazane w Umowie lub za innym okresem wypowiedzenia niż wskazany w ust. 5, a takie wypowiedzenie zostałoby uznane za skuteczne, Usługobiorca zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz Administratora Systemu PolecanyPrawnik.com Kwoty Wyrównawczej obliczanej na podstawie następującego wzoru:

KW = (LP * WS + WZ) * LOR, gdzie:

– KW to Kwota Wyrównawcza,:

– LP to liczba Profili, w oparciu o które w dniu poprzedzającym wypowiedzenie Umowy były świadczone Usługi Abonamentowej,

– WS to wynagrodzenie stałe za Profil (pkt V ust. 1 lit. a),

– WZ to średnie miesięczne wynagrodzenie za rezerwacje wizyt liczone jako średnia z 3 Okresów Rozliczeniowych poprzedzających wypowiedzenie Umowy (pkt V ust. 1 lit. b – dotyczy Umów, w których to wynagrodzenie jest należne, a gdyby Umowa obowiązywała krócej

– przez cały okres jej obowiązywania

– LOR to liczba Okresów Rozliczeniowych, które pozostałyby do końca Umowy zgodnie z ust. 2, gdyby nie została ona rozwiązana z winy Usługobiorcy.

10. Wypowiedzenia określone niniejszym punkcie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XVI. Dostęp do danych i informacji po zakończeniu Umowy

1. Po zakończeniu Umowy Usługobiorca ma możliwość wyeksportowania danych i informacji o pacjentach, które Usługobiorca wprowadził do e-Kalendarza Wizyt oraz danych i informacji o Użytkownikach, którzy za pośrednictwem Systemu zarezerwowali termin wizyty u Usługobiorcy. Z wnioskiem o wyeksportowanie danych i informacji można zwrócić się do 3 miesięcy od dnia zakończenia Umowy.

2. W celu wyeksportowania danych i informacji, należy zwrócić się do Usługobiorcy i przejść procedurę weryfikacji niezbędną do potwierdzenia tożsamości Usługobiorcy. Dane i informacje zostaną Usługobiorcy przekazane w formie elektronicznej.

XVII. Postanowienia końcowe

1. Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z Usług Abonametowych. Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com dołoży wszelkich starań, aby prace konserwacyjne prowadzone były w godzinach nocnych oraz w dniach zwyczajowo wolnych od pracy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Wszelkie zmiany OWU, Umowy lub Zamówienia, które zostało sporządzone w formie pisemnej wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Zmiana procesu weryfikacji, modyfikacje funkcjonalności Systemu lub e-Kalendarza, zmiany w zakresie działalności Systemu PolecanyPrawnik.com lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmiana Cennika nie stanowią zmiany Umowy i nie stanowią ważnej podstawy do jej rozwiązania w okresie wskazanym w pkt XV ust. 2. O dokonanej zmianie Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com poinformuje Usługobiorcę drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Usługobiorcy przez mechanizm informatyczny na Konto Usługobiorcy, na 14 dni przed ich wejściem w życie. Korzystanie z Systemu po dacie wejścia w życie powyższych zmian, jest jednoznaczne z ich akceptacją i nie wymaga składania przez Usługobiorcę żadnego odrębnego oświadczenia.

5. Przypisanie i odłączenie Profili nie wymaga zachowania formy pisemnej.

6. Wszelkie sprawy sporne niemożliwe do rozwiązania w oparciu o postanowienia niniejszej Umowy, Strony będą rozwiązywały w drodze pozasądowych negocjacji.

7. Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com wskazuje Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Katowicach jako centrum mediacji, które zapewnia co najmniej dwóch mediatorów, z pomocą których Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com jest gotowy podjąć próbę osiągnięcia porozumienia z Usługobiorcą co do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów powstałych między Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com a Usługobiorcą w związku z Umową, w tym reklamacji, których nie udało się rozstrzygnąć w ramach wewnętrznego systemu reklamacyjnego, o którym mowa w pkt XIII. W przypadku skierowania sprawy do mediacji Usługobiorca zobowiązany jest do pokrycia rozsądnej części kosztów postępowania ustalanej przez mediatora.

8. Próby osiągnięcia porozumienia w drodze mediacji co do rozstrzygnięcia sporu nie mają wpływu na prawa Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com i Usługobiorcy do wszczęcia postępowania sądowego w dowolnym momencie przed rozpoczęciem procesu mediacji, w trakcie jego trwania lub po jego zakończeniu.

9. Wyłącznie właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby powoda w przypadku przy stroną inicjującą postępowanie jest Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com lub cesjonariusz Administratora Systemu PolecanyPrawnik.com, a w przypadku gdy stroną inicjującą postępowanie jest Usługobiorca – sąd właściwy dla siedziby Administratora Systemu PolecanyPrawnik.com. tj miasto Katowice.

Warunki dodatkowe

Regulamin świadczenia usług technicznych wsparcia Konsultacji online

ZASTRZEŻENIE: Z uwagi na sytuację związaną z epidemią wirusa Covid-19, Usługobiorcy będą mogli korzystać z usług Konsultacji online bez dodatkowych opłat (“Okres promocyjny”). O końcu okresu promocyjnego, Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com poinformuje Usługobiorców. W celu dalszych informacji, prosimy sprawdzić pkt III.4 Regulaminu.

Regulamin określa zasady świadczenia usług technicznych i organizacyjnych świadczonych na rzecz Usługobiorcy przez Administratora Systemu PolecanyPrawnik.com – Strefa IT sp z.o.o. mających ułatwić prowadzenie konsultacji online pomiędzy Usługobiorcą a pacjentem (“Usługi”). Korzystanie z Usług jest możliwe wyłącznie przez System– w przypadku dokonania integracji oprogramowania Usługobiorcy z Systemem PolecanyPrawnik.com korzystanie z Usług może nie być możliwe.

Jeżeli Usługobiorca chce świadczyć Usługi, musi zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptując Regulamin, Usługobiorca zawiera umowę ze Administrator Systemu PolecanyPrawnik.com na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (“Umowa”). W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, obowiązują standardowe warunki umowne wynikające z Ogólnych Warunków Umowy o Świadczenie Usług  Abonamentowych (“Umowa Główna”).

Termin “Usługobiorca” odnosi się do: (i) osób wykonujących zawód prawniczy.